MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme Güncelleme Tarihi: 01.04.2016)


SAYIN -

MADDE 1: TARAFLAR VE ÜRÜN/HİZMET(LER)

1.1 SATICI / Setap Bilişim Hizmetleri :
Ünvanı
Adres
Telefon
Web-adresi
E-posta
Müşteri Hizmetleri
:
:
:
:
:
:
Setap Bilişim Hizmetleri
Cevizli Mah. Bilecik Sok. No:6-1/4 Posta Kodu: 34865 Kartal-İstanbul
0850 532 24 00
www.setap.net
info@setap.net
0850 532 24 00
1.2 ALICI:
Ad / Soyad / Ünvan
Telefon
E-posta
Adres
:
:
:
:
-
-
-
-
1.3 ÜRÜN (/HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ
ALICI, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen ürünleri satın almıştır. Satın alınan ürün/hizmetin özellikleri ve kullanım koşulları www.setap.net web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

Setap.net Portal Üyeliği
MADDE 2: KONU
İşbu sözleşme'nin konusu; ALICI'nın Setap Bilişim Hizmetleri'ne ait www.setap.net web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de ve ön bilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri haiz, madde 1.3'de belirtilen, ürünlerin/hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek ürünlerin/hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.
MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ:
İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an web üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası alıcının mail adresine e-posta yoluyla gönderilmiştir.
MADDE 4: ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ
Satın alınan ürünün/hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur. ALICI'nın, satın aldığı ürün/hizmet(ler) ile ilgili ürün/hizmet ön bilgilendirme formunu okuması ve akabinde bu form ve mesafeli sözleşme ile satış onayını yapmasını müteakip ALICI adına ürün/hizmet satışı tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan ürün/hizmet ALICI'nın internet erişim numarasına/hattına aktive edilecek ve bu anda ürün/hizmet ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır. Satın alınan ürün/hizmetin özelliğine göre, ön bilgilendirme formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, ürün/hizmet SATICI tarafından işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak ifa edilecektir. Aktivasyon için hizmet bedeli dışında ayrıca bir bedel talep edilmemektedir.
MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, madde 1.3'de belirtilen satın almış olduğu ürün/leri ve/veya hizmet/leri satın almadan önce ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir. ALICI, söz konusu ürünleri/hizmetleri satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı ürün/hizmet(ler)i tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve her bir ürünün web-sayfasından kolaylıkla ulaşabileceği Setap Bilişim Hizmetleri - Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak kullanacağını, ürün/hizmet(ler)i kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun'da kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.
MADDE 6: SETAP BİLİŞİM HİZMETLERİ'NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Setap Bilişim Hizmetleri, işbu Sözleşme konusu ürünün/hizmetin ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur. Setap Bilişim Hizmetleri'nin, söz konusu ürünler/hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç ürünlerin/hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürünün/hizmetin sunumunun Setap Bilişim Hizmetleri'nin kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkânsızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ALICI'ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. Setap Bilişim Hizmetleri ayrıca söz konusu ürün veya hizmetler ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www.setap.net resmi web sitesinde veya satış sırasında ALICI tarafından iletilen e-posta adresine veya belirlediği bir yöntem ile tüm ALICI'lara duyurmakla yükümlüdür.
Setap Bilişim Hizmetleri, ürün/hizmet(ler)in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını ALICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Ürün/hizmetin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, ürün/hizmet(ler)in kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Setap Bilişim Hizmetleri, (a) ürün/hizmet(ler) ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir bilgi, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) Ürün/hizmet(ler)in ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Setap Bilişim Hizmetleri, ürün/hizmet(ler) ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.
MADDE 7: ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE FATURA ÖDEMELERİ
Madde 1.3'de belirtilen ALICI tarafından seçilen ürün/hizmet(lerin) belirtilen fiyatları KDV dahildir. Ürün/hizmet bedelleri satın alınan ürün/hizmetin ALICI'nın internet erişim numarasına/hattına aktive edildiği tarihten itibaren tahakkuk ettirilerek, aylık ve/veya yıllık olarak, Setap Bilişim Hizmetleri müşterisi olan ALICI'nın satın aldığı dönemi takip eden ilk Setap Bilişim Hizmetleri internet erişimi hizmet faturasına yansıtılacak ve hizmeti iptal ettirmediği süre boyunca her ay/yıl internet erişim hizmeti faturasına yansıtılmaya devam edecektir. Hizmeti almaya devam edebilmek için ALICI'nın fatura toplamını ödemesi yeterlidir. Ürün/hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler Setap Bilişim Hizmetleri tarafından ürün/hizmet tarifelerine yansıtılacaktır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere Setap Bilişim Hizmetleri her zaman tarifede ve ürün/hizmet(ler)in fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler ALICI'nın satış sırasında beyan ettiği e-posta adresi veya resmi websayfası olan www.setap.net adresi aracılığıyla duyurulacaktır.
MADDE 8: CAYMA HAKKI VE HİZMETİN ALICI TARAFINDAN SONLANDIRILMASI
Setap Bilişim Hizmetleri'in bu sözleşme konusu ürün ve hizmetleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik madde 8 gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Bu nedenle, işbu sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkına ilişkin 8. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yer almamaktadır.
Diğer taraftan, ALICI'nın madde 1.3' de belirtilen ürün/hizmet(leri)ten faydalanmayı herhangi bir zamanda 0850 532 24 00 Setap Bilişim Hizmetleri'nin Müşteri Hizmetlerini arayarak veya veya ALICI'nın satış sırasında beyan ettiği e-posta adresi ile abonelik iptal talep formunu doldurarak info@setap.net adresine email göndererek sonlandırabilme hakkı bulunmaktadır. Bu halde, varsa peşin ödenen hizmet bedelinin iadesine ilişkin olarak ön bilgilendirme formlarında belirtilen kısmi erişim hesabına ilişkin hükümler devreye girecektir. Ayrıca, bu halde işbu Sözleşme de sonlanmış olacaktır.
MADDE 9: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, Setap Bilişim Hizmetleri faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde ALICI aylık %4,5 oranında faiz ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp müşterinin takip eden ilk faturasına yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere internet erişim faturanızda yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır. Setap Bilişim Hizmetleri bu durumda hukuki yollara başvurabilecek olup; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilecektir.
MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ
İşbu Sözleşme internet erişim hizmetine ilişkin abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle otomatik olarak sona ermiş sayılacaktır.
SATICI, ALICI'nın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme, ön bilgilendirme formu ve Setap Bilişim Hizmetleri'nin Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün/hizmeti abonelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, ALICI'nın varsa peşin olarak ödemiş olduğu bedel kısmi erişim hesabına göre kendisine iade edilecek olup, ALICI'nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.
Bundan ayrık olarak, ALICI her zaman işbu Sözleşmeyi 8. Maddede belirtildiği şekilde feshetme hakkına sahip olup, bu halde varsa peşin ödenen hizmet bedelinin iadesine ilişkin olarak ön bilgilendirme formlarında belirtilen kısmi erişim hesabına ilişkin hükümlerin uygulanmasını gayrikabili rucu kabul ettiğini ALICI beyan ve kabul eder.
MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 12: YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. İşbu Sözleşmenin okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda ALICI sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. ALICI'nın onayını takiben ürün/hizmet aktive edilerek sunulmaya başlayacağından faturalandırma da aktivasyon tarihi itibariyle başlayacaktır.
Sözleşmenin bir örneği ALICI tarafından belirtilen işbu Sözleşme'nin madde 1.2'sinde yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.

EK1: Fatura
EK2: Ön bilgilendirme formu

İşbu sözleşme  -  tarihinde kurulmuştur.

SATICI
Setap Bilişim Hizmetleri
www.setap.net
0850 532 24 00

ALICI
-